AktiviteterFunktionsnedsättningNyheter

Då såg jag Molnen

🇸🇪🇸🇪🇸🇪
Vad är ljud? En ton, en känsla, en rörelse…

Då såg jag molnen är en föreställning som rör sig i gränslandet mellan ljud som fysiskt fenomen och sinnlig upplevelse. Den förflyttar idén om ljud som något vi enbart hör med våra öron till något som känns, syns och påverkar oss på olika sätt. Föreställningen kliver in i ett pågående experiment som spekulerar i vad ljud egentligen är och vad som uppstår när ljudvågorna inte når fram eller hamnar snett.

Då såg jag molnen är en del i det konstnärliga forskningsprojektet ljudrörelsen som har sitt ursprung i Jan Carleklevs samarbete med döv och hörselklasserna på Kålgårdskolan i Jönköping. Elevernas nyfikenhet, erfarenheter och kunskaper skapade en kreativ grund för utforskande och nya insikter om ljud. Erfarenheterna togs vidare in i projektet som under ett år tillsammans med olika människor har undersökt vad ljud är och kan vara, oberoende hur man förnimmer det.

Idé, bild och ljud
Jan Carleklev

Koreografi och dans
Pia Pohjakallio

Tid : 2 februari 2020, kl 14.00
Plats: Mästeriet Infanterigatan 10, Växjö

Fri entré. Anmälning krävs.

—————

🇺🇸🇦🇺🇬🇧
Then I saw the clouds

What is sound? A tone, a feeling, a movement…

”Then I saw the clouds” is a concept that moves in the border between sound as a physical phenomenon and a sensory experience. The performance challenges the idea of sound being something we only into something that we feel, see and it affects us in different ways. The show steps into an ongoing experiment that speculates on what sound really is and what happens when the sound waves do not reach us or end up distorted.

”Then I saw the clouds” is a part of the artistic research project the sound movement that originated in Jan Carleklev’s collaboration with the deaf and the hearing classes at Kålgårdskolan in Jönköping. The students’ curiosity, experience and knowledge created a creative foundation for exploration and new insights on sound. The experience was also taken into the project, which for a year together with different people have investigated what sound is and can be, regardless of how you feel it.

Idea, image and sound
Jan Carleklev

Choreography and dance
Pia Pohjakallio

Time : 2nd February 2020, 14.00
Place: Mästeriet Infanterigatan 10, Växjö

Free entry. Registration required.