Ledarskapskurs – Leadership course

[FOR ENGLISH SCROLL BELOW]

Detta är en gratis tre-dagars kurs om projektledning av små projekt och aktiviteter. Det hjälper dig att komma på en idé för din aktivitet, projekt, grupp eller studiecirkel och hur du går vidare med den idén. Att skapa ett projekt är ett enkelt och roligt sätt att lära känna nya människor och utveckla ledarskap och lagarbete. Alla bär bra idéer, vilken är din?

Den första dagen på kursen kommer vi att lära känna varandra och vi introducerar tränare och SIP-nätverket. Så du kommer att bygga ditt nätverk av människor den första dagen, människor som kan inspirera och hjälpa dig med ditt kommande projekt. Vi börjar med den första workshopen om ledarskap och kommunikation.

Under den andra dagen kommer vi att vägleda dig att hitta din egen idé. Om du redan har en är detta en möjlighet att förbättra och utveckla den. Vi kommer också att lära dig hur du implementerar din idé. Hur planerar och organiserar du? Hur får man deltagare? Vi kommer att gå igenom allt detta och mer så att du kan strukturera och genomföra ditt projekt i Sverige så enkelt som möjligt.

På den tredje dagen kommer vi att lära dig hur du kan engagera människor som hjälper projektet och hur du kan arbeta som ledare i ett team. Vi kommer också att arbeta med hur du bjuder in och inspirerar deltagare till ditt projekt. Vi kommer att bilda supportgrupper den sista dagen så att du kan fortsätta att hjälpa varandra efter kursen, med stöd av oss som tränare.

Denna kurs är en plats där vi lär av varandra, lär känna nya människor och skapa en positiv atmosfär. Vi vill att du ska utmana dig själv, utveckla ditt ledarskap och organisatoriska färdigheter för personlig och professionell utveckling. Resultatet av kursen blir ditt eget projekt, aktivitet, grupp eller studiecirkel, vilket är meningsfullt för andra och dig själv.

NÄR: 22.-24. October 2019, 09:00-13:00.
VAR: Nätverket SIP, Infanterigatan 10, Växjö.
VEM: Alla över 18 år. Välkomna oavsett språk
KOSTNAD: Gratis!
Ansök: kristina.rosenhagen@sip.se, ☏ 0470-223 40

Facebook evenemang

[ENGLISH]

This is a free three-day course about leadership of small projects and activities. It will help you come up with an idea for your activity, project, group or study circle and how to proceed with that idea. Making a project is an easy and fun way to get to know new people and to develop leadership and teamwork skills. All of us are carrying great ideas, what is yours?

The first day of the course we will get to know each other and we will introduce the trainers and Nätverket SIP. So you will build your network of people already on the first day, people that can inspire and help you with your upcoming project. We will start with the first workshop about leadership and communication.

During the second day, we will guide you in finding your own idea. If you already have one, this is an opportunity to improve and develop it. We will also learn how to put your idea into practise. How do you plan and organize? How to get Participants? how to build you? We will go through all this and more so that you can structure and execute your project in Sweden as easy as possible.

On the third day, we will learn about how you can engage people helping the project and how you can work as a leader in a team. We will also work on how to invite and inspire participants to your project. We will form support groups on the last day so you can continue to help each other after the course with the support of us as trainers.

This course is a place where we learn from each other, get to know new people and create a positive atmosphere. We want you to challenge yourself, develop your leadership and organizational skills for personal and professional development. The outcome of the course will be your own project, activity, group or study circle, that is meaningful for others and yourself.

WHEN: 22.-24. October 2019, 09:00-13:00.
WHERE: Nätverket SIP, Infanterigatan 10, Växjö.
WHO: Everyone over 18. Swedish or English speakers welcome
COSTS: Free!
Apply at: kristina.rosenhagen@sip.se, ☏ 0470-223 40

Facebook event